Събитие по застрахователна полица

Данни за събитието

Данни за заявителя на събитието

Данни за застрахования

Съгласие за получаване на обезщетение

Документи и снимки

Допълнителни бележки

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:

  1. Да предостави на Застрахователя писмени сведения , документи и/или други доказателства във връзка с предявения иск, като изложи всички обстоятелства за настъпване на застрахователното събитие и причините за възникване на вредите.
  2. Незабавно да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване размера на вредите.
  3. Да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.
  4. Да осигури свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество.

Изпращане